Všeobecne záväzné nariadenia obce Belža rok 2011

VZN č. 1_2011.PDF
prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 2_2011.PDF
povodňový plán záchranných prác

VZN č. 3_2011.PDF
o vyberaní vlastných poplatkov na území obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce Belža rok 2012

VZN č. 1_2012.PDF
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Belža

Všeobecne záväzné nariadenia obce Belža rok 2013

VZN č. 2_2013.PDF
o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Belža

Všeobecne záväzné nariadenia obce Belža rok 2014

VZN č. 1_2014.PDF
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Belža

VZN č. 2_2014.PDF
o chove, vodení a držaní psov na území obce Belža

VZN č. 4_2014.PDF
o zneškodnovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Belža

VZN č. 3_2014.PDF
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Belža

Všeobecné záväzné nariadenia obce Belže rok 2015

VZN č. 1-2015.pdf
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Belža

VZN č.2 2015 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 3 2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné .pdf
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5 2015 o nakladani s odpadoma drobnym stav.pdf
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom


Všeobecné záväzné nariadenia obce Belža rok 2016

VZN č. 2_2016 - o poskytovaní soc.služieb.pdf
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc.služby na území obce Belža


VZN č. 4_2016 - o poplatku za komunálne odpady a DSO.pdf
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6_2016 - o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za .pdf
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Belža

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.